1. Elk lid van hondenschool vzw Me and my friend, zal zich waardig en sportief gedragen en het belang van de eigen club voorop stellen.

 

 1. Elk lid is eerbied verschuldigd tegenover al de bestuursleden en de instructeurs. Zij doen dit werk volkomen belangeloos en zuiver uit liefde voor de hond.

 

 1. De leden moeten hun hond(en) laten inenten tegen de hondenziekte (ziekte van Carré), tegen kattenziekte (Parvovirus) en kennelhoest. Hierop wordt controle gedaan bij inschrijving en telkens bij het hernieuwen van het lidmaatschap.

 

 1. De leden met loopse teven mogen aan geen enkele les of oefening deelnemen; noch zich met hun hond ophouden in het clublokaal, op de terreinen of de parking.(ong.3 weken)

 

 1. De geleider dient steeds de lidkaart bij zich te dragen op het oefenterrein. De lidkaart is strikt persoonlijk en dient getoond te worden voor aanvang van de lessen op het secretariaat. De geleider zal dan een jeton krijgen en 0.50€ lesgeld betalen. Indien de geleider de lidkaart niet kan tonen, mag hij/zij de lessen niet volgen.

 

 1. Op het oefenterrein is de instructeur met zijn helpers de absolute autoriteit. Bij wangedrag, op welk wijze ook tot uiting gebracht, is de instructeur gemachtigd een lid van het terrein te zenden, waarna hij rapport uitbrengt bij het dagelijkse bestuur. Het bestuur kan de desbetreffende persoon een sanctie opleggen en kan zelfs geschorst en/of uitgesloten worden.

 

 1. De instructeur heeft het recht een lid de toegang tot het oefenterrein te ontzeggen wanneer deze te laat is en de lessen reeds begonnen zijn.   Dronken geleiders (naar alcohol ruikende geleiders) worden de toegang tot het terrein geweigerd.

 

 1. Prikhalsbanden (zelfs omgekeerd) en halsbanden gestuurd door elektrische impulsen zijn verboden.

 

 1. Bij gevaarlijke honden kan de instructeur eisen dat de hond een muilkorf draagt.

 

 1. Indien een hond het terrein (en omgeving) bevuilt, zal de geleider zelf onmiddellijk het terrein zuiver maken en zal 0.50€ spontaal betalen aan de instructeur of in de kantine.

 

 1. ELKE VORM VAN AGRESSIE TEGEN HONDEN IS VERBODEN !   Het mishandelen van honden op het terrein of elders, heeft onmiddellijk een schorsing of uitsluiting tot gevolg.

 

 1. Leden van vzw “Me and my friend” zijn verplicht op wedstrijden te spelen onder de naam van de club, Me and my friend, Brakel.  Personen die lid zijn van een andere club kunnen mits goedkeuring van het dagelijks bestuur deelnemen aan trainingen mits betaling van 2€ per les/ max 2x /maand (uitzonderingen te bespreken met het bestuur).

 

 1. Het is de leden toegestaan hun hond(en) in het clublokaal te brengen, op voorwaarde dat ze zich rustig en kalm gedragen. Honden op stoelen en tafels plaatsen is niet toegelaten.

 

 1. Het is verboden honden los te laten lopen in het clublokaal. Ook op de parking en de toegangswegen dienen de honden aan de leiband te lopen.

 

 1. De lokaalhouders zijn gemachtigd om personen, geleiders en / of honden, welke de rust op ernstige wijze verstoren, de toegang tot het lokaal te ontzeggen.

 

 1. Het is verboden kinderen zonder begeleiding in het lokaal te laten. De ouders of begeleiders zullen erop toezien dat de kinderen geen beschadigingen toebrengen in het lokaal. Ze zullen er ook over waken dat de kinderen, welke buiten spelen of rondlopen, geen beschadigingen toebrengen aan de omheiningen en installaties, aan de auto’s en dat ze niet op de terreinen rondlopen, ook niet na de lessen en niet in de lichtmasten kruipen of op de trainingstoestellen spelen.     De terreinen en toestellen zijn niet bedoeld als speelplaats.   Het bestuur van vzw Me and my friend,Brakel  wijst elke verantwoordelijkheid af, voor beschadigingen, ongevallen of kwetsuren van welke aard ook, veroorzaakt door of overkomen aan vermelde kinderen, auto’s enz.

 

 1. De oefenterreinen worden enkel betreden onder begeleiding van een instructeur.

 

 1. De consumpties worden contant betaald. In geen geval zal van deze regel afgeweken worden.

 

 1. Alle beschadigingen toegebracht door een lid, familieleden, gasten of honden aan het lokaal zullen aanleiding geven tot schadevergoeding.

 

 1. Elk lid zal het verschuldigde lidgeld betalen bij inschrijving en daarna, ten laatste, op de jaarlijkse vervaldag. Enkel de persoon vermeld op de lidkaart, mag aan de lessen deelnemen.. De premie voor de persoonlijke ongevallenverzekering is in het lidgeld inbegrepen.   Na het betalen van het lidgeld kan een lid geen aanspraak meer maken op een terugbetaling van dit bedrag.

 

 1. Het ontslagnemend, geschorst, uitgestoten toetredend of werkend lid heeft geen recht, en mag de terugbetaling niet eisen van de bijdrage die betaald is.

 

 1. Aangesloten leden worden gevraagd een familiale verzekering te hebben.

 

 1. De minimum leeftijd van een geleider is 12 jaar, uitzonderingen hierop worden beslist door de hoofdinstructeur.

 

 1. Gevaarlijke rassen kunnen worden geweigerd op de hondenschool. Dit zal altijd in samenspraak en uiteindelijke beslissing van de hoofdinstructeurs zijn. Mocht blijken dat honden (eender welk ras) zwaar agressief gedrag vertonen en een gevaar zouden kunnen zijn voor leden of instructeurs, dan kan het bestuur het lidmaatschap verbreken.

 

 1. Roken en drinken tijdens de les is verboden.

 

 1. Het is verboden te roken in de kantine.

 

 1. Onze leden mogen niet deelnemen of trainen bij organisaties die niet aangesloten zijn bij KKUSH.

 

 

 

HET BESTUUR.